Julkisissa hankinnoissa nousee esiin usein kysymys siitä, miten tarjousten vertailu olisi tarkoituksenmukaisinta suorittaa – Käytetäänkö tarjousten vertailuperusteena ainoastaan hintaa, otetaanko laatu huomioon vähimmäisvaatimuksissa ja/tai tarjousten vertailussa ja mihin laadun vertailussa tulee ylipäätään kiinnittää huomioita?

Hankintalain mukaisesti hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Etenkin palveluhankinnoissa laatuvertailu koetaan usein vaikeaksi, sillä hankinnan kohde ei ole tavarahankintoja vastaavalla tavalla yksiselitteinen. Palveluhankintoja koskevissa tarjouspyynnöissä näkeekin usein, että laadullisessa vertailussa arvioidaan tarjoajan (ts. yrityksen) ominaisuuksia, kuten referenssejä, toimintakuvauksia, taloudellista tilannetta jne.

Hankintalainsäädännön mukaisesti tarjoajaa koskevat ominaisuudet liittyvät lähtökohtaisesti tarjoajan soveltuvuuden arviointiin, eikä niitä siten tulisi arvioida tarjousten laatuvertailussa. Mitä palveluja koskevissa hankinnoissa tulisi sitten vertailla, kun tarjoajaan liittyviä ominaisuuksia ei lähtökohtaisesti saa vertailla ja pelkää hintakilpailuakaan ei usein mielletä riittäväksi?

Ensinnäkin on muistettava, että tarjouskilpailu, jossa vertaillaan ainoastaan hintaa, ei tarkoita sitä, etteikö laatua olisi huomioitu. Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat nimittäin laatua siinä missä mahdollisessa laatuvertailussa arvioidut asiatkin. Laadun huomioiminen ainoastaan vähimmäisvaatimuksissa onkin hankinnan kannalta usein jopa selkein ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, sillä tuolloin vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjoajien osalta vertailtavaksi jää ainoastaan tarjousten hinnat.

Esimerkiksi asiantuntijapalveluita koskevissa tarjouspyynnöissä on usein asetettu asiantuntijoille koulutusta ja kokemusta koskevia vähimmäisvaatimuksia, joiden ylittyminen huomioidaan tarjousten laatuvertailussa. Etenkin palvelusta vastaavan henkilön aikaisempaa kokemusta voidaan pitää varsin hyvänä mittarina palvelun laadun osalta.

Asiantuntijapalvelut ovat kuitenkin vain pieni osa palveluhankintoja. Vaikutukseltaan merkittävissä palveluhankinnoissa unohdetaan kuitenkin valitettavan usein palvelun lopullisen tuottajan, eli työtä tekevän henkilön kokemus ja osaaminen. Kuinka usein muita kuin asiantuntijapalveluita koskevassa tarjouspyynnössä kysytään, kuka palvelun suorittaa (toisin sanoen tekee konkreettisen työn), saati että palvelun suorittavan henkilön kokemus olisi huomioitu tarjousten laatuvertailussa. Kiistämättä palvelua tarjoavalla yrityksellä on merkitystä palvelun lopputulokseen, mutta kyllä todellinen ja oikeasti merkityksellinen laatu löytyy tekijöistä.

Kommentoi